Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Privacy

Privacy regelement

Persoonlijke gegevens
In de stamboom van de familie Spruit staan een aantal persoonlijke gegevens opgenomen. Alleen die gegevens zijn opgenomen waarvoor ofwel toestemming is verkregen, ofwel het aanneemlijk is dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen publicatie van de gegevens.

De beheerder van deze website verplicht zich op een zo goed mogelijke manier om te gaan met deze gegevens, waarbij de privacy van de rechthebbende zo goed mogelijk wordt beschermd.

Verwijdering en wijziging van de gegevens
De rechthebbende van gegevens kan op ieder moment verzoeken zijn gegevens te verwijderen of te wijzigingen. De beheerder zal in principe ieder verzoek tot verwijdering of wijziging inwilligen. Ook indien in een eerder stadium toestemming tot publicatie is gegeven kan de rechthebbende deze toestemming op ieder moment intrekken of beperken.

Wettelijk kader
Door de aard van de opslag en presentatie van gegevens valt deze stamboom niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Echter, de beheerder van deze website zal wel de belangrijke bepalingen uit deze wet naleven en zo de privacy van de rechthebbenden zo goed mogelijk naleven. Deze website is niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (en kan dat door zijn aard ook niet.
Bent u het niet eens met de gegevens in de stamboom? Een mailtje naar de beheerder van deze website is voldoende.

De stamboom valt door zijn aard wel onder het portretrecht. Volgens het portretrecht is toestemming van de rechthebbende niet vooraf nodig voor publicatie. De rechthebbende kan echter wel verzoeken afbeeldingen te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Niet gepubliceerde gegevens
Van de personen in de stamboom wordt nooit
- het adres
- het telefoonnummer
- het e-mailadres
getoond, tenzij hier vooraf toestemming voor is verkregen. Uitzondering is het gastenboek, waarvan aangegeven kan worden of men zijn e-mailadres wel of niet zichtbaar wil laten zien. Overige gegevens kunnen op verzoek verwijderd worden.

Verzoeken om informatie
Het komt regelmatig voor dat bezoekers van de website om een e-mailadres of telefoonnummer van iemand uit de stamboom vragen. De beheerder van deze website zal deze gegevens nooit verstrekken. Wel kan met de beheerder verzoeken contact op nemen met de gezochte persoon zodat deze zelf kan besloten of er contact wordt gezocht met de zoeker.

Overige situaties
In alle overige situaties kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website. In overleg zal er een oplossing worden gezocht, waarbij de privacy van de belanghebbende altijd zal prevaleren.

Vragen of opmerkingen
Neemt u bij vragen of opmerkingen gerust even contact op met de beheerder van deze website.

Privacy statement

Personal information
The family tree of the Spruit family contains personal information. Only those items are included of which permission has been obtained or it is likely to assume no objection is present agains publication by the owner of the information.

The owner of this site commits himself to handle privacy in the best way possible, so that the privacy of the owner is protected as much as possible.

Removal and modifying the information
The owner of information can, at any moment, request a change or removal of his information. The owner of this site will, in principle, adhere to any request to modify of remove information. If the information owner has given explicit permission to publish information, this permission can be altered or revoked at any moment.

The law
This website is running under Dutch law. Due to the way it handles information, this website is not subjugated to the Lay on Protection of Personal Information (Wet Bescherming Persoonsgegevens). However, the webmaster will adhere to this lay as much as possible.
This website is subject to the Law on Portrait Rights. This means no permission is needed prior to publication of pictures, the those in the picture have certain rights to have pictures removed or made unrecognisable. for any such request, please send an e-mail to the webmaster.

Not published information
For any of the persons in this family tree, the next items will never be published:
- the address
- the phone number
- the e-mail address
unless with specific permission. The guestbook is an exception where it can be indicated if publication of an e-mail adress is permitted or not. zichtbaar wil laten zien. Other information can, on request, be removed from the guestbook.

Request for information
It happens regurarly that visitors request the e-mail address or phone number of a person in this family tree. These request will always be denied. It is possible, however, to send a request the webmaster to contact the searched person so this person can decide for himself if he/she want to contact the requestor.

Other situations
In all other situations, you can contact the webmaster. A solution for the problem can then be discussed. In this solution, the privacy of persons in this family tree will always prevail.

Questions or remarks
If you have any questions or remarks, please contact the webmaster.
7 April 2005 - Date last change: Apr 7, 2005
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl