Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Anton Spruit

Antonius Theodorus Spruit
Geboren - Born
10 juli 1880 - July 10, 1880
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Bisschop - Bishop

Zoon van - Son of
Anthonius Adrianus Spruit
x Anthonia van Veldhuizen

Intreding klooster - start in monastery
4 oktober 1900, okt 4, 1900
Klooster - Monastery
Fransiscaner Minderbroeders - Fransiscan Fryers

Priesterwijding - Anointment
25 maart 1906 - march 25, 1906
Te - In
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Bischop vanaf - Bishop since
25 april 1928 - April 25, 1928
Domicilie
Varga, China

Overleden - Died
12 juli 1943 - July 12, 1943
Overlijdensplaats - Place of death
Tayuenfu, China

Opmerkingen
Antonius Theodorus Spruit kwam blijkbaar uit een religieus gezin. Naast hemzelf waren zijn broers Cornelis (priesternaam Wiro) en Gijs (priesternaam Judocus) beide ingetreden in het klooster van de Franciscaner Minderbroeders. Er was ook een zus in het klooster, namelijk Martha Stephanie (kloosternaam Maria Fortunata). Mogelijk was er nog een tweede zus in het klooster. Hier zijn echter geen gegevens van bekend (bron priester Cor Spruit, 2002).

Anton werd op 20-jarige leeftijd geprofest in de Orde der Minderbroeders Fransiscanen (O.F.M.) in Haastrecht, waar hij de kloosternaam Fortunatis aanvaardde. Zes jaar later, op 25 maart 1906, werd hij tot priester gewijd. Al in het daaropvolgende jaar (13 maart 1907) vertrok Fortunatis Spruit naar de missie in China. Hier viel hij al snel op door zijn grote inzet en bestuurlijke gaven. Op 25 april 1928 werd Fortunatis gewijd tot titulair bisschop van Vaga en Vicaris Apostolicus van Luanfu, beiden in China. Een vicaris Apostolicus is een soort ambassadeur van het Vaticaan, een titel die vooral werd gebruikt als er geen bischop kon of mocht benoemd worden. Tijdens zijn bisschoppelijk werk overleed Fortunatis op 12 juli 1943 in Tayuenfu te China.

Remarks
Antonius Theodorus Spruit apparently sprang for a religious family. Beside himself two of his brothers, Cornelis (religious name Wiro) and Gijs (religious name Judocus) became Fransiscan Fryers in the Haastrecht order of Fransiscus. One of the sisters, Martha Stephanie (religious name Maria Fortunata) enlisted the order of a convent. Possible another sister joined to, but there is nog information about this fact (source priest Cor J. Spruit, 2002).

Anton was on the age of 20 professed in the order of the Fransiscan Fryers where he adopted the religious name of Fortunatus. Six years later, on march 25, 1906, Fortunatus was ordained priest. The very next year (march 13, 1907), Fortunatis left to work in the missionary in China. There, he became known for his hard work an ability to manage the church affairs. On april 25, 1928, Fortunatis was consecrated as titulair bishop of Varga and vicar apostolic of Luanfu, both in China. The bishop passed away in Tayuenfu in China during his episcopat.
Het bidprentje - The mortuary cardHet bidprentje - The mortuary card

Het bidprentje bij het overlijden van zijne hoogwaardige excellentie Mgr. Fortunatus Spruit O.F.M.
The mortuary card at the time of death of his high eminence Mgr. Fortunatus Spruit O.F.M.Uit een onbekende krant - From an unknown newspaper

Een krantenbericht van 30 december 1927. Het is niet bekend uit welke krant dit is.
An announcement from a newspaper on december 30, 1927. It is not known which newspaper this is.Het bisschoppelijk wapen van Fortunatus Spruit - The episcopal coat of arms of Fortunatus Spruit

Het enige wapen dat binnen de familie bekend is: het bisschoppelijk wapen van Fortunatus Spruit - The only coat of arms known in the family: the episcopal coat of arms of Fortunatus Spruit

In de bijbel, Is. 35,2 staat "Laetabitur deserta et invia, et exsultabit solitudio, et florebit quasi lilium. Germinans germinabit, et exsultabit laetabunda et laudant....". Uit deze bijbeltekst werd door Mgr. Odoricus Timmer voor Mgr. Fortunatus Spruit de wapenspreuk "Germinans Germinabit" opgediept die over het algemeen wordt vertaald als "hij die al spruitende spruit". Mgr. Fortunatus Spruit liet in het bendenveld van zijn wapen de "lilia" uitbeelden (lelie) waarvan in Is. 35,2 sprake is. In de bovenste wordt gewoonlijk iets uitgebeeld van de herkomst vandie het wapen voert. Mgr. Spruit koos hiervoor het wapen van de minderbroederorde. Bron: Pater Cor Spruit (2002), gebaseerd op een brief van Fortunatus Spruit aan P. Silverius van 3 april 1928

In the bible, Is. 35,2 is written: "Laetabitur deserta et invia, et exsultabit solitudio, et florebit quasi lilium. Germinans germinabit, et exsultabit laetabunda et laudant....". From this bibletext Mgr. Odoricus Timmer found the text "Germinans Germinabit" which is usually translated as "hij die al spruitende spruit" (in Dutch). Mgr. Fortunatus Spruit had the "lilia" put in the bottom part of his coat of arms. In the upper part, usually something from the origin of the bearer of the coat of arms is shown. In this case, Mgr. Fortunatus Spruit choose for the coat of arms of the Fransiscan Fryers. Source: Fryer Cor Spruit (2002), based on a letter from Fortunatus Spruit to P. Silverius on march 3, 1928.


Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Cor J. Spruit
Bron: Bidprentje
Datum laatste wijziging: 20 augustus 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Cor J. Spruit
Source: Bidprentje
Date last change: august 20, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl